مراحل و مدارک لازم جهت عضویت باشگاه
ارائه اصل رضایت فردی
تکمیل فرم اینترنتی عضویت در باشگاه
توجه: برای تکمیل فرم اینترنتی عضویت، آپلود (بارگذاری) مدارک زیر الزامی است:
اسکن تصویرکارت ملی
اسکن تصویر عکس پرسنلی
اسکن تصویر فرم وضعیت جسمی و پزشکی با تائید پزشک (دکمه دانلود فرم پزشکی در همین صفحه)
اخد آنلاین بیمه ورزشی (دکمه صدور آنلاین بیمه در همین صفحه)

بیمه ورزشی   

عضویت فدراسیون کوهنوردی

دانلود فرم پزشکی

آیین نامه باشگاه

فرم عضویتpdf

حق عضویت تاپایان فروردین مبلغ270هزارتومان میباشد

تومان